Vážené klientky/ti jóga studia Elizabeth Székely,
v souvislosti s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů GDPR bych vás chtěla informovat o novinkách, které pro nás i pro vás z tohoto nařízení vyplývají. Prosím o pár minut vašeho času k prostudování faktů, jak s vašimi údaji nakládám.

Co je GDPR
Obecné nařízení představuje aktualizovaný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který v současné době stanovuje povinnosti a práva při zpracování osobních údajů.

V souvislosti s nutností adaptovat český právní řád na obecné nařízení vyvstane nutnost upravit některé dílčí aspekty nezbytné k dotvoření celého rámce ochrany osobních údajů na zákonné úrovni. Je to z toho důvodu, že obecné nařízení například umožňuje, aby se v jím definovaných případech členský stát odchýlil od úpravy v obecném nařízení nebo dokonce i stanovuje, že některé aspekty mají být upraveny ve vnitrostátním právu členského státu. Nepůjde již ale o svébytný zákon, ale jen o doplňkový k obecnému nařízení, dotvářející komplexní úpravu ochrany osobních údajů při jejich zpracování a to např. i v oblasti zpracování osobních údajů za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti atd. Návrh adaptačního zákona je již v legislativním procesu a je dostupný veřejnosti.

Charakteristická pro obecné nařízení je jeho univerzální použitelnost ve všech státech Evropské unie (a Islandu, Norsku a Lichtenštejnsku) a tudíž i sjednocující účinek právní úpravy, jelikož jednotná pravidla pro zpracování osobních údajů budou platit v každém státě EU a v předchozí větě třech vyjmenovaných. Právě zajištění větší jednotnosti pravidel ochrany osobních údajů bylo i jedním z cílů přijetí obecného nařízení. Celý název předpisu je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Anglická zkratka obecného nařízení, se kterou se lze setkat v odborných textech či hovoru, je GDPR, z anglického názvu General Data Protection Regulation. (Čerpáno z webových stránek Úřadu pro ochranu osobních údajů).

K čemu Vámi svěřené údaje používáte?
Požaduji osobní údaje (kontaktní údaje) pouze nezbytně nutné pro účast uživatelů na kurzech jógy, které jako Elizabeth Székely OSVČ pořádám.

Dále na vaši emailovou adresu zasílám pravidelné novinky a důležité informace – z tohoto zasílání se můžete kdykoliv odhlásit.

V žádném případě Vaše údaje neprodávám ani jinak nepředávám dalším stranám.

Sběr osobních dat provádím na základě oprávněného zájmu s ohledem na to, že údaje byly vámi sděleny dobrovolně v souvislosti s mou činností. Fotografie, videa zveřejním pouze po vašem písemném souhlasu a budou sloužit pouze jako ilustrace ke vzdělávacím, případně marketingovým aktivitám jóga studia Elizabeth Székely. Váš souhlas je dobrovolný, odvolatelný a tyto materiály neposkytuji dalším subjektům Při nesouhlasu s uveřejňováním fotodokumentace na webových stránkách a facebooku se obraťte na szekelyelizabeth@gmail.com

O svých údajích rozhodujete jen vy.

Vaše práva:
– právo požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
– právo po mé osobě požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– právo vyžádat si o přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
– právo požadovat výmaz těchto osobních údajů, pokud nebude porušen sběr osobních dat, které nařizují zákony a pravidla České republiky,
– právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.